Bouw uw droomhuis in vredig groen Oud-Velp – Perceel grond aan de Hanenstraat te Velp, Noord-Brabant (Verkoop op basis van erfpacht)

Uw droomwoning op een royale vrijgelegen kavel in een vredig oud dorpje in het groen?
Dan vindt u in Oud-Velp bij het vestingstadje Grave aan de Maas een unieke mogelijkheid. Aan de rustige, landelijke Hanenstraat is nog één bouwkavel beschikbaar waarop u de woning van uw dromen kunt realiseren in een heerlijk groene setting. Een ideale plek voor rustzoekers en natuurliefhebbers.

De kavel aan de zuidzijde van de Hanenstraat meet 2.152 m². Op deze bijzondere locatie mag u zelf een vrijstaande woning met bijgebouw laten bouwen, binnen de randvoorwaarden in het bestemmingsplan.

Let op: de grond wordt niet uw eigendom. U verwerft de kavel in erfpacht. Heeft u interesse? Lees dan eerst de informatie over deze speciale eigendomsconstructie verderop in deze brochure of op de website van VLNN.

Rustige straat in karakteristiek Brabants dorpje
Het vriendelijke groene Velp telt circa 1500 inwoners en bestaat uit de kernen Oud-Velp en Nieuw-Velp. Uw perceel ligt aan de rustige Hanenstraat met bijna uitsluitend bestemmingsverkeer in het landelijke Oud-Velp. Op dit oude, typisch Brabantse dorpje heeft de Rooms-Katholieke Kerk haar stempel gedrukt met de middeleeuwse Sint-Vincentiuskerk (nu expositieruimte) en de kloosters Emmaus en Bronckhorst.

Volop natuur in directe omgeving
Wandelt of fietst u graag in de natuur? Dan kunt u in de directe omgeving uw hart ophalen in de prachtige natuurgebieden Mariëndal, Keent, het Raamdal in Escharen en de Gasselse Bossen. In het vlakbij
gelegen prachtige vestingstadje Grave vindt u alle gebruikelijke voorzieningen, zoals supermarkten, winkels, scholen (t/m vwo), zorgvoorzieningen, restaurants en cafés.

Verkoop op basis van erfpacht
U verwerft een tijdelijk recht van erfpacht op de kavel, met een erfpachtafhankelijk recht van opstal. Dat wil zeggen: u mag de grond gebruiken, maar de kavel blijft eigendom van de huidige eigenaar. Voor het gebruik betaalt u een jaarlijkse vergoeding. Deze ‘canon’ wordt jaarlijks geïndexeerd en kan na 10 jaar herzien worden. De woning en het eventuele bijgebouw die u laat bouwen, zijn (en blijven) wel uw eigendom. U verwerft immers het recht van opstal.

Hieronder de belangrijkste informatie uit de te sluiten erfpachtovereenkomst:
– Duur: 30 jaar.
– Jaarlijkse canon: € 6.500,- per jaar.
– Eenmalige aanvangsvergoeding van € 25.000,-, naast de jaarlijkse canon.
– Indexatie: jaarlijks aan de hand van de CPI-index.
– Herziening: na 10 jaar is er een mogelijkheid voor een canonherziening. Om grote fluctuaties te voorkomen, is een dempingsregeling van toepassing.

Alle kosten voor de bouw van de woning komen voor uw rekening, zoals het bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en de definitieve inrichting van het perceel. De conceptovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden kunt u downloaden op de website van VLNN (vlnn.nl/wonen-en-werken/).

De bouwkavel valt binnen het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’ te Velp, dat sinds 31 oktober 2018 van toepassing is en bekrachtigd door de Raad van State. De bouw van de woning moet voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften en wettelijke regels. Er zijn ook enkele aanvullende voorwaarden van toepassing. Zo bent u verplicht de kavel te bebouwen, een erfafscheiding die voldoet aan het beplantingsplan te maken en invulling te geven van de agrarische bestemming conform het bestemmingsplan.
Het volledige bestemmingsplan is te vinden op de website van VLNN (vlnn.nl/wonen-enwerken/).

Rekening houden met archeologie
Uit een archeologisch onderzoek in 2009 bleek dat in het plangebied nederzettingssporen aanwezig zijn uit de IJzertijd en de vroege en volle Middeleeuwen. Om deze vindplaats te beschermen mogen er geen bodemverstorende activiteiten die dieper reiken dan 0,3 m onder het maaiveld plaatsvinden. Ook mag er geen grondwaterpeilverlaging plaatsvinden. In uw aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning moet u hiermee rekening houden. Een mogelijke oplossing is het bebouwde deel van het bouwvlak op te hogen met 0,5 tot 0,7 meter zodat de waardevolle ondergrond niet verstoord wordt. Ook kunt u zelf een archeologisch onderzoek laten uitvoeren.

Te verwachten kosten
Hieronder vindt u een globale indicatie van de kosten die u kunt verwachten voor de bouw van uw woning. Aan deze indicatie kunt u geen rechten ontlenen. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van uw smaak en wensen en de werkzaamheden die u zelf oppakt.
– Kosten architect en begeleiding aanvraag omgevingsvergunning: ca. € 10.000,-.
– Plankosten/leges: ca. € 12.500,-.
– Bouwrijp maken: ca. € 25.000,-
– Bouwkosten: tussen de € 450.000,- en € 550.000,-.
– Inrichting perceel: ca. € 50.000,-.

Aanvullende voorwaarden
De te sluiten erfpachtovereenkomst voldoet aan de eisen van financierende partijen. Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld naar aanleiding van uw persoonlijke situatie.

De financiering van een erfpachtsituatie dient over het algemeen geheel te worden afgelost over de looptijd van het erfpachtcontract. In deze situatie betekent dat de eventuele hypotheek in 30 jaar afgelost moet zijn.
De erfpachtcanon voor het gebruik van de grond kunt u bij de belastingaangifte aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Laat u (extern) informeren
Als u geïnteresseerd bent, adviseren wij om u te laten bijstaan door een deskundige adviseur. Ook vragen we u vóóraf informatie in te winnen bij financierende partijen of een financieel adviseur.

Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
Op het perceel is in 2013 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
– Conclusie en advies bodemonderzoek: ‘Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek. De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde bestemmingsplanwijziging. De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.’ Het bodemonderzoek is te downloaden op de website van VLNN (vlnn.nl/wonen-en-werken/).

Rechts op deze pagina kunt u de volgende stukken downloaden:
– bodemonderzoek
– gegevens bestemmingsplan (via link: ruimtelijke plannen)
– te sluiten erfpachtovereenkomst
– kadastrale stukken

Lees de volledige omschrijving