Home Privacybeleid
IMG_1333

Privacybeleid

Datum laatste wijziging: 25 juni 2018

VLNN adviseert haar opdrachtgevers over de toepassing van taxaties, vastgoedadvies, pacht, grondverwerving, juridisch advies en grondbeleid en voert de aanbevolen werkzaamheden tevens uit. Daarnaast beheert VLNN objecten en agrarische gronden voor derden en bemiddelt in de aan- en verkoop van gronden en objecten. VLNN doet dit steeds in opdracht van haar opdrachtgevers. In het kader van deze werkzaamheden verzamelt VLNN persoonsgegevens. In dit privacybeleid leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Doelen van de verwerking
VLNN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:
–  Het uitvoeren van de opdracht.
–  Het afhandelen van uw betaling.
–  Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures.
–  Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
–  Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten/diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
–  Het verwerken van persoonsgegevens wanneer VLNN hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

VLNN gebruikt persoonlijke gegevens maar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt VLNN dit beleid serieus.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die VLNN verwerkt:
–  Voor- en achternaam.
–  Geslacht.
–  Geboortedatum.
–  Geboorteplaats.
–  Adresgegevens.
–  Telefoonnummer(s).
–  E-mailadressen.
–  Bankrekeningnummer
–  KvK-nummer, RVO-nummer (en uitsluitend met uw toestemming BSN).
–  IP-adres.
–  Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
–  Locatiegegevens.
–  Gegevens over uw activiteiten op de website.
–  Internetbrowser en apparaat type.

Bewaartermijnen
VLNN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens in een geautomatiseerd systeem en deels in fysieke dossiers. Deze dossiers bewaren wij nog 7 jaren nadat ze zijn afgesloten. Daarna worden de gegevens vernietigd. In veel gevallen vindt de opdracht plaats binnen een wettelijk kader, zoals bij pacht, onteigening of planschade.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VLNN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander – door u genoemde organisatie – te sturen, nadat u zich persoonlijk heeft geïdentificeerd bij ons op kantoor. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlnn.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VLNN wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
VLNN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VLNN) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
VLNN verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om onze adviezen of overeenkomsten op te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor promotiedoeleinden of profiling.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken om onze website nog beter te maken. Google kan de statistiekeninformatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dergelijke cookies vallen onder de categorie ‘analytische cookies’. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat er geen persoonsgegevens bij betrokken zijn.

Vragen over uw privacy
Wilt u meer weten over de AVG, kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving VLNN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vlnn.nl.

Aanpassen privacyverklaring
VLNN behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst VLNN eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt VLNN voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft VLNN aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

VLNN houdt zich met bovenstaande aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.