Op 16-5-2022 is er een nieuwe koopovereenkomst op deze website verschenen. Aan deze nieuwe overeenkomst is aan artikel 14 een lid toegevoegd. Bij de verkoop van perceel Wervershoof, sectie R, nummer 967 zal van rechtswege een aandeel van de ontsluitingsweg (Wervershoof, R, 121) bij koper in bezit komen. Daarnaast zijn er meer kadastrale stukken beschikbaar gesteld.

VERKOOP BIJ ONLINE INSCHRIJVING:
Kavel recreatiegrond en natuurgrond gelegen nabij de Vermeulenlaan te Wervershoof, gemeente Medemblik (NH)

GEEN VRAAG- OF RICHTPRIJS BESCHIKBAAR.

Omschrijving te verkopen perceel
– Het betreft een kavel bestaande uit een voetbalveld, waterpartij, een voormalig paardenbak en bossages. De erfgrenzen van de kavel bestaan uit sloten, een waterpartij of beplanting. De grenzen zijn redelijk zichtbaar in het veld. Het perceel is ontsloten ten zuiden van de loods.
– Het object wordt via een online inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.
– Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper.

Kenmerken
KADASTRALE AANDUIDING: Gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 967.
OPPERVLAKTE: 2.13.91 ha.
BESTEMMING: Bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Medemblik
– Enkelbestemming ‘Natuur’
– Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’
Bestemmingsplan: Vlietlanden, Gemeente Wervershoof
– Enkelbestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’
– Enkelbestemming ‘Water’
– Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’.
ONTSLUITING: Direct ontsloten naar de Vermeulenlaan.
GRONDSOORT: AEm9A: Geëgaliseerde en verwerkte zeekleigronden met plaatselijk veen binnen 1.2 m of met niet-gerijpte ondergrond, zware zavel en lichte klei.
PERSOONLIJKE- OF ZAKELIJKE RECHTEN:
– Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht; gerechtigde is Liander N.V.
– Opstalrecht Nutsvoorzieningen; gerechtigde is Liander N.V.
OPLEVERING: In de huidige staat en ‘as is, where is’.

Het perceel ligt in de Provincie Noord-Holland, gemeente Medemblik en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft grondwatertrap IV= H>40 L 80-120. Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied en is niet begrensd binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Bijzonderheden
– Op 8 februari 2022 is een verkennend bodemonderzoeksrapport van het object uitgebracht. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat de resultaten geen belemmeringen vormen m.b.t. de geplande eigendomsoverdracht. Het volledige rapport is op de website van VLNN te downloaden.
– Volledigheidshalve meldt Staatsbosbeheer dat het perceel niet (meer) binnen de NNN-begrenzing valt en vrij van gebruik wordt opgeleverd.
– Op de website is een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze koopovereenkomst is een meerwaardeclausule opgenomen voor het geval de bestemming binnen 15 jaar wijzigt naar een hoogwaardigere bestemming.

Planning
De planning van de verdere procedure is als volgt:
Publicatie online – 9 mei 2022
Start inschrijving – 25 mei 2022
Sluiting inschrijving – 2 juni 2022 om 14.00 uur
Gunningsbesluit – Uiterlijk 9 juni 2022
Ondertekening koopovereenkomst – Uiterlijk 16 juni 2022
Notariële levering – 3e kwartaal 2022 (voorkeur z.s.m.)
Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

Informatie en biedingen 
– Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op vlnn.nl. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.
– Uw bod plaatst u via de website van VLNN, hier zal op 25 mei 2022 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.
– Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Er wordt toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld.

Voornemen tot onderhandse verkoop perceel Wervershoof, R, 777
– Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel grasland (kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 777 ter grootte van 1,5 ha) aan de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij. Dit perceel is gelegen naast het perceel dat hierboven openbaar wordt aangeboden.
– Het te verkopen perceel grasland heeft de bestemming natuur, maar ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Het perceel heeft op dit moment geen zelfstandige ontsluiting (zie de afbeelding). Zolang Staatsbosbeheer eigenaar is geweest, is het perceel aan de naastgelegen eigenaar in gebruik gegeven. Dit hield mede verband met de slechte bereikbaarheid voor derden. Staatsbosbeheer is niet in de gelegenheid een redelijke ontsluiting te bieden. Om die reden gaat Staatsbosbeheer ervan uit dat voor aankoop alleen belangstelling bestaat bij de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij.
– Belangstellenden die niettemin eveneens belangstelling hebben voor aankoop van dit perceel (vrij van gebruik door derden) kunnen dit kenbaar maken door vóór 25 mei a.s. te reageren door een e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Z20-9145. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u aan te geven ‘belangstelling perceel Wervershoof R 777’. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over deze kavel en online inschrijving is in de brochure (hiernaast te downloaden) te vinden.
Bezichtigingen zijn op eigen gelegenheid mogelijk, het perceel is toegankelijk.

Het is niet meer mogelijk een afspraak te maken voor een bezichtiging.

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
06-46274558
w.kuiken@vlnn.nl