Namens opdrachtgever: Te koop bij inschrijving: grasgewas seizoen 2021

De percelen worden aangeboden in 2 kavels. Er kan geboden worden op een of op beide kavels.

Kavel I is een langwerpig perceel grasland/akkerbouwgrond gelegen bij de Spoorlaan te Zwammerdam/ Alphen aan den Rijn.

Kavel II is een langwerpig perceel grasland gelegen bij Voshol te Boskoop. Het meest zuidwestelijke puntje van het kadastrale perceel wordt niet bij deze inschrijving aangeboden.

De grondsoort van beide kavels zijn deels veengrond en deels lichte klei.

Kadastrale omschrijving

KAVEL GEMEENTE SECTIE NUMMER GROOTTE
Kavel I Alphen aan den Rijn G 828 3.09.65 ha
Kavel II Boskoop K 351 ged. ca. 7.40.79 ha van 7.71.15 ha


Ligging
Kavel I ligt direct zuid van de Spoorlaan, tussen de J.C. Hoogendoornlaan en de N11 op de grens tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam, in de driehoek tussen Zwammerdam, Alphen aan den Rijn en Boskoop. Het perceel ligt te midden van graslandpercelen en agrarische bedrijven.

Kavel II ligt direct ten oosten van het tuinbouwgebied van Boskoop, tussen Voshol en Dammekade. Oostelijk en zuidelijk zijn graslandpercelen en agrarische bedrijven te vinden.

Inschrijving

 • per email naar vlnn@interfarms.nl onder vermelding van: inschrijving grasgewas
 • per kavel de prijs voor seizoen 2021
 • inschrijven kan tot maandag 3 mei a.s. om 18.00 uur
 • de biedingen worden met opdrachtgever besproken

Gunning
Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper en diens toezichthouder Hans Dirksen van DMS-advies. Inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen of het gewas al dan niet hen toekomt. Hetgeen betekent dat bij gunning door de verkoper een koopovereenkomst is ontstaan tussen verkoper en koper. Deze koopovereenkomst wordt door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgemaakt voor rekening van verkoper.

 

KAVEL I – grasgewas seizoen 2021

Gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 828, groot 3.09.65 ha

Deze kavel bestaat voor Boer & Bunder uit 1 perceel.
Oppervlakte gemeten maat: 2.9008 ha

Het gewas is snijmaïs en het gewasgroep maïs.
Het betreft voormalig maisland, het is nu ingezaaid op 3 april met een gras/kruidenmengsel BG met Graslandkruiden SMW.

De grondsoort is 19% veen en 81% lichte klei, 100% klei voor de mestwet.

De kavel ligt in provincie Zuid-Holland, valt onder gemeente Alphen aan den Rijn en ligt in landbouwgebied Westelijk Holland.

De kavel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap II = H <40 L 50-80.

Er geldt een irrigatiebeperking: beregeningsverbod oppervlaktewater aardappels/tomaten i.v.m. bruinrot.

Deze kavel valt niet een Natura 2000-gebied.

De ontsluiting van Kavel I is via de J.C. Hoogendoornlaan.

De ontwatering van Kavel I is naar omliggende watergangen, het perceel heeft een ronde ligging met waterafvoer via de greppel met afvoerbuizen. 

Voor kavel I geld binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied Alphen Zuid’ de hoofdbestemming Agrarisch met waarden – landschap 1.

Kenmerken Kavel I:

 • voormalig maisland, nu ingezaaid op 3 april met een gras/kruidenmengsel BG met Graslandkruiden SMW
 • gelet op de nog te vormen graszode is voorzichtigheid geboden bij de oogst van gras en het weiden van vee
 • perceel mag niet worden opgegeven bij de gecombineerde opgave 15 mei
 • bemesten toegestaan
 • eventuele onkruidbestrijding in overleg
 • oplevering uiterlijk 31 december 2021, gegreppeld en sloten geschoond
 • perceel groot circa 3 ha
 • bij inschrijving prijs voor gehele groeiseizoen

 

KAVEL II – grasgewas percelen 2021

Gemeente Boskoop, sectie K, nummer 351 ged., groot ca. 7.40.79 ha

Deze kavel bestaat voor Boer & Bunder uit 2 percelen (noordelijk en zuidelijk).
Oppervlakte gemeten maat: 3.4176 ha + 3.3240 ha = 6.7416 ha

Het gewas voor beide delen is blijvend grasland (permanent bij RVO) en het gewasgroep is grasland.

De grondsoort is voor het noordelijke deel 75% veen en 25% lichte klei, 46% klei en 54% veen voor de mestwet.
Voor het zuidelijke deel is de grondsoort 81% veen en 19% lichte klei; 100% veen voor de mestwet.

De kavel ligt in provincie Zuid-Holland, valt onder gemeente Alphen aan den Rijn en ligt in landbouwgebied Westelijk Holland.

De kavel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap II = H <40 L 50-80 (het uiterst noordwesten van beide delen hebben grondwatertrap V = H <40 L >120 in).

Er geldt een irrigatiebeperking: beregeningsverbod oppervlaktewater aardappels/tomaten i.v.m. bruinrot.

Er geldt over de zuidwestelijke deel van Kavel II een aardappelteeltverbod (aardappel ziekte risico, teeltvoorschrift wratziekte).

Deze kavel valt niet een Natura 2000-gebied.

De ontsluiting van Kavel II is via het kavelpad en erf van Voshol 45 naar de Voshol.

De ontwatering van Kavel II is via diverse omliggende watergangen, de percelen hebben een ronde ligging met waterafvoer middels greppels.

Voor kavel II geld binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied’ de hoofdbestemming Agrarisch met waarden – Natuur en landschappelijke waarden.

Kenmerken Kavel II:

 • blijvend grasland, oogst van grasgewas of weiden
 • perceel mag niet worden opgegeven bij de gecombineerde opgave 15 mei
 • voorjaarsbemesting met rundveedrijfmest uitgevoerd, geen kunstmest
 • na eerste en eventuele tweede snede wordt, in overleg, het perceel wederom bemest met rundveedrijfmest door verkoper
 • aanvullende bemesting met kunstmest toegestaan
 • oplevering uiterlijk 31 december 2021, gegreppeld en sloten geschoond
 • perceel groot circa 7 ha
 • bij inschrijving prijs voor gehele groeiseizoen
 • inschrijven kan tot maandag 3 mei a.s. om 18.00 uur

 

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van de brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor: Jorden Oostdam.

De verkoopbrochure is hiernaast te downloaden.

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum 26-04-2021
Sluitingsdatum 03-05-2021
Tijdstip sluiting 18.00 uur

Wilt u meer weten?

ing. J.J.H. Oostdam (Jorden)
Rentmeester / makelaar
06-54744233
oostdam@interfarms.nl
Belangrijke data
Startdatum 26-04-2021
Sluitingsdatum 03-05-2021
Tijdstip sluiting 18.00 uur