Aangeboden, percelen weiland nabij de Noorderweg 126 te Wijdewormer, in geliberaliseerde pacht.
U kunt via een online inschrijving hierop bieden. (START inschrijving: 2 maart 2023)

Noorderweg 126 te Wijdewormer  V51099.5.3

   Duur pacht 9 maanden
   Begindatum pacht 01-04-2023
   Einddatum pacht 31-12-2023

 

KAVEL I KAVEL II
Perceelgrootte (ha) ca. 12.65.25 ha 17.25.60 ha
 

Kadastraal

 

 

Wijdewormer, sectie A, nr.
89 (3.60.40 ha)
90 (3.23.40 ha)
781 ged. (ca. 5.81.45 ha)
Wijdewormer, sectie A, nr.
782 (8.54.90 ha)
783 (8.70.70 ha)

 

Projectinformatie
    Grondsoort: Deels lichte deels zware klei (klei voor mestwet) Zware klei, meest noordwestelijk stukje lichte klei (klei voor mestwet)
    Ontsluiting: Via verharde weg over erf nr. 126 naar Noorderweg Over verharde weg naar Noorderweg
    Ontwatering: Middels greppels Middels greppels
    Grondwatertrap: II = H <40 L 50-80, middelste delen III = H <40 L 80-120 III = H <40 L 80-120, noordwestelijk stukje II = H <40 L 50-80
    Waterschap: Hollands Noorderkwartier Hollands Noorderkwartier
    Gewasrotatie: Blijvend grasland Blijvend grasland
    Hoogteligging: -4 m NAP -4 m NAP
    Irrigatiebeperking: Geen Geen
    Natura 2000-gebied: Vogelrichtlijn aan overkant van Jisperdijk op ca. 100 m afstand Vogelrichtlijn aan overkant van Jisperdijk op ca. 950 m afstand

 

– Tussen 15 februari en 1 april wordt door de voormalige eigenaar max. 35 m³ bedrijfseigen mest per ha over de cultuurgrond uitgereden

– Scheuren van het grasland is niet toegestaan

– De pachter dient het gepachte als bedrijfsmatige exploitatie t.b.v. de landbouw te gebruiken

 

Online inschrijving – Bieding uitbrengen per kavel
    Online bieden op www.vlnn.nl/aanbod-algemeen
    Start openbare inschrijving Donderdag 2 maart 2023
    Sluiting biedingsprocedure Uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 14.00 uur
    Gunning Uiterlijk donderdag 16 maart 2023

 

Bieding per kavel Voor de gehele pachtperiode, per hectare, inclusief waterschaps- en ruilverkavelingslasten en (indien van toepassing) exclusief  btw

 

– Hiernaast treft u de volgende downloads aan:
de volledige projectinformatie,
een overzichtskaart,
een grondsoortenkaart,
de te sluiten pachtovereenkomsten en
de algemene voorwaarden behorende bij de pachtovereenkomst (NVR mei 2021)

– U kunt inschrijven op één of op beide kavels (gezamenlijk in één keer behoort niet tot de mogelijkheden). De bieding is per hectare voor de gehele pachtperiode, inclusief waterschaps- en ruilverkavelingslasten en (indien van toepassing) exclusief btw.

– Uw bod plaatst u via de website van VLNN, hier zal op donderdag 2 maart 2023 om 09.00 uur een inschrijfformulier worden gepubliceerd (biedknop verschijnt). Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders. U dient een veilige kopie legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen bij uw bieding (uploaden van pdf-bestanden).

– Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Er wordt door een notaris toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verpachtende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld. Gunning is voorbehouden aan de eigenaar/verpachter.

Algemene voorwaarden