Te koop: circa 55 hectare landbouwgrond inclusief erf met loods, Achthovenerweg te Leiderdorp.

Korte omschrijving
Eén blok goed bereikbare landbouwgrond van 55.26.36 hectare groot. Een goede interne ontsluiting middels een degelijk gefundeerd kavelpad. Nabij de Achthovenerweg is een bedrijfserf met loods van 20 x 35 meter.

Bestemming
Voor de percelen geldt de onderstaande bestemming:
– Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – landschap en natuur (artikel 3)
– Dubbelbestemming: Leiding – gas (artikel 17)
– Dubbelbestemming: Leiding – hoogspanning ii (artikel 18)
– Dubbelbestemming: Leiding – hoogspanningsverbinding i (artikel 19)
– Maatvoering: Maximum bouwhoogte: 60 m (m.b.t. hoogspanningsverbinding i)
– Dubbelbestemming: Waarde – archeologie hoge trefkans (artikel 22)
– Dubbelbestemming: Waarde – archeologie lage trefkans (artikel 23)
– Dubbelbestemming: Waarde – archeologie middelhoge trefkans (artikel 24)
– Dubbelbestemming: Waterstaat – waterkering (artikel 25)
– Gebiedsaanduiding: Geluidzone – industrie barre polder (artikel 29.1)
– Gebiedsaanduiding: Geluidzone – industrie oosthoek (artikel 29.2)
– Gebiedsaanduiding: Overige zone – ondergronds railverkeer (artikel 29.5)
– Gebiedsaanduiding: Overige zone – weidevogelleefgebied (artikel 29.6)
– Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – molenbiotoop (artikel 29.8)
(Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Leiderdorp.

Voorzieningen
Het object ligt in het buitengebied van de gemeente Leiderdorp tussen Leiderdorp en
Koudekerk aan de Rijn. In Leiderdorp zijn alle voorzieningen aanwezig. Koudekerk aan de
Rijn (gemeente Alphen aan den Rijn) is een klein plattelandsdorp oostelijk van het object.

Algemeen
Het blok landbouwgrond is ontstaan uit diverse aankopen van in het verleden gestopte
boerderijen in de lintbebouwing aan de Achthovenerweg langs de Oude Rijn. Door de huidige eigenaar geransformeerd tot één blok landbouwgrond.

Erf en opstal
Het agrarisch bouwblok is circa 2.500 m² groot en ontsloten via een geasfalteerd pad naar
de Achthovenerweg. De verharding voor en naast de loods bestaat uit gebroken puin en
prefab betonplaten.
De loods is gebouwd medio 1995 en is 35 meter lang en 20 meter breed. Gefundeerd op een
onderheide ringbalk uitgevoerd met stalen spanten met vrije overspanning. Het geïsoleerde
zadeldak met een goothoogte van 4 meter bestaat uit damwandprofielplaten, de wanden
zijn uitgevoerd in 2,5 meter hoog metselwerk met spouw met daarboven
damwandprofielplaten. De vloer bestaat uit straatwerk van betonklinkers. In de voor en
achtergevel is een overheaddeur geplaatst waarboven gepotdekseld hout, ook enkele
loopdeuren. In de loods is water en elektra (230/400 V) aanwezig.

Erfverharding
De verharding aan de voorzijde van de loods bestaat voornamelijk uit asfalt, met daar om
heen straatwerk van beton klinkers.
De verharding aan de westelijke zijde bestaat voornamelijk uit prefab betonplaten.
De verharding aan de achterzijde van de loods bestaat uit gebroken puin.
Aan de oostzijde van de loods is geen verharding aanwezig.

Landbouwgrond
Het blok landbouwgrond is langgerekt met over de gehele lengte in het midden een
kavelpad. De afwatering van de percelen geschied middels greppels en afvoerbuizen naar
de omliggende watergangen. De droogligging is goed, op veel percelen is de teelt van mais
mogelijk. Op grasland percelen is de onkruiddruk laag en is de zode dicht en goed
ontwikkeld. Het slootonderhoud is op peil De percelen zijn ruim van omvang en intern goed
bereikbaar. De grondsoort is klei (op veen).
Het blok landbouwgrond wordt halverwege diagonaal gekruist door de ondergrondse HSL.
Het achterste perceel wordt boven- en ondergronds gekruist door 380 kV en 150 kV van
Tennet.
De oppervlakte voor de gecombineerde opgave bedraagt: 51.89.00 ha (Bron: Boer &
Bunder).

Kavelpad
Het kavelpad bestaat uit een goede fundatie van gebroken puin, de toplaag is goed
onderhouden en vertoont geen verzakkingen. Aan het begin en verderop staan op
8 plaatsen degelijke ijzeren hekken met een fundering waarvan de voorste 4 electrisch
bedienbaar. Halverwege is een aftakking van het kavelpad, uitgevoerd met prefab
betonplaten. Het kavelpad is circa 1,8 km lang.

Overige informatie
1. Waterschapslasten: € 83,50 per hectare onbebouwd/jaar (2019).
2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing
3. Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn (12 jaar).
4. Zakelijke rechten: er zijn voor enkele kadastrale percelen aantekeningen betreffende
zakelijke rechten van verschillende instanties. (Perceel: Leiderdorp C 1235: Opstalrecht
Nutsvoorzieningen. Perceel: Leiderdorp C 1475: Ondergronds bouwwerk inzake een
gedeelte van een perceel Spoortunnel HSL Gemeente Rijnwoude en Leiderdorp,
opstalrecht. Perceel: Leiderdorp C 1476/1477/1479/1481: Ondergronds bouwwerk
Spoortunnel HSL Gemeente Rijnwoude en Leiderdorp, kwalitatieve verplichting,
opstalrecht. Perceel: Leiderdorp C 1482: opstalrecht
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden
overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: de gronden worden zonder rechten verkocht.
7. Hoogspanningsleiding: ondergronds 150kV, bovengronds 380kV.
8. Riolering: er is geen riolering aanwezig.
9. BTW – regeling: de herzieningstermijn is reeds verlopen.
10. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt zal er een waarborgsom of
bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen
anders overeengekomen.
11. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken
en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment
dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle
partijen is ondertekend.

Vraagprijs
Prijs op aanvraag, kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer Jorden Oostdam.

Dit object is verkocht.