17 september 2018:
Een Tweede Nota van Inlichtingen met nadere informatie over het onderhoud van de vaargeul en de stortstenen vooroever zal rond 26 september a.s. worden toegevoegd aan de stukken op onze website.

7 september 2018:
De Nota van Inlichtingen is toegevoegd aan de stukken op onze website.

29 augustus 2018:
Voor deze verkoop dient u de stukken ‘Beheerplan Leenheerengorzenpolder’ en ‘Biedingsformulier Spuimond-Oost 12.07.2018’ in te vullen en te ondertekenen. U kunt de stukken per e-mail indienen via info@landelijkvastgoedonline.nl met de tenaamstelling ‘Inschrijving natuurgebied Spuimond-Oost’. Inschrijvingen die na 5 oktober 2018 14.00 uur worden ingediend, zullen niet aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd.

In de gemeente Korendijk ligt Spuimond-Oost, een ca. 64 ha groot natuurgebied. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en van het Europese Natura 2000-netwerk.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen en in beheer uit te geven door middel van een openbare inschrijving. Via deze inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden.

Spuimond-Oost ligt ten westen van de dorpskern Goudswaard in de Hoeksche Waard. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door de Korendijkse Slikken en aan de west- en noordzijde door de rivier het Spui. Spuimond-Oost bestaat uit drie deelgebieden. Dit betreft:
• de Leenheerengorzenpolder (36,8 ha)
• de Leenheerenbuitengorzen (17,8 ha)
• de zomerdijk (9,7 ha)

De zomerdijk vormt de scheiding met de aangrenzende Leenheerenpolder.

De Leenheerengorzenpolder wordt te koop aangeboden. Aan de zomerdijk en in de Leenheerenbuitengorzen kunnen in de toekomst nog inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden, afhankelijk van nadere besluitvorming over de aangrenzende Leenheerenpolder. Daarom worden de zomerdijk en de Leenheerenbuitengorzen niet verkocht, maar in beheer gegeven aan koper voor een termijn van 10 jaar.

Het gebied is recent ingericht als zoetwatergetijdengebied met enkele recreatieve voorzieningen. De percelen worden in opdracht van de provincie tijdelijk door een aannemer beheerd tot 1 januari 2019.

Planning:
• Publicatie aangeboden grond online: 13 juli 2018
• Uiterste datum stellen van schriftelijke vragen: 24 augustus om 24:00 uur
• Nota van Inlichtingen online: 7 september 2018
• Sluiting indienen online inschrijvingen: 5 oktober 2018 om 14:00 uur
• Beoordeling: 23 oktober 2018
• Voorlopig gunningsbesluit provincie: 6 november 2018
• Ondertekening koopovereenkomst: 30 november 2018
• Notariële levering: 28 december 2018

De provincie houdt zich het recht voor deze planning te wijzigen.

Zie voor meer informatie onze website.

Lees de volledige omschrijving