Te koop: perceel cultuurgrond van ca. 7 ha gelegen aan de Noorder Elsweg te Dordrecht.

Het betreft het rode gedeelte van het kadastrale perceel, aangegeven als 620 oost op bijgaande kaart.
Het perceel is verpacht tot eind 2020.

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Dordrecht, sectie X, nummer 620 (ged.), groot ca. 7.06.94 ha

Bestemming:
Voor het (deel)perceel geldt binnen het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch de hoofdbestemming:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – 1

met onderstaande volledige bestemming:
* Nieuwe Dordtse Biesbosch
– Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – 1 (artikel 3)
– Dubbelbestemming: Leiding (artikel 18)
– Dubbelbestemming: Leiding – hoogspanningsverbinding (artikel 19)
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 1 (artikel 20)
– Gebiedsaanduiding: milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied (artikel 26.3)
* Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht
– geen plekinfo
* 4e herziening structuurvisie
– geen plekinfo

Het (deel)perceel is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, maar wel gelegen op ca. 180 m afstand van een Natura 2000-Vogelrichtlijngebied (Nationaal Park De Biesbosch).
Drone-vliegen is beperkt toegestaan.
Het bestemmingsplan is te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Dordrecht.

Ligging:
Het perceel ligt in de kruising van de Noorderels en de Noorderdiep, aan de Noorder Elsweg te Dordrecht, dichtbij de kruising met de Nieuwe Merwedeweg, te midden van percelen cultuurgrond en agrarische bedrijven. Aan de oostkant van de Nieuw Merwedeweg ligt de Nieuwe Merwede-kanaal (met de provinciegrens Zuid-Holland met Noord-Brabant) en daarachter Nationaal Park De Biesbosch. Dordrecht ligt op ca. 6 km afstand ten noordwesten van het (deel)perceel.

Algemeen:
Het gehele perceel bestaat voor Boer en Bunder uit een westelijk en een oostelijk deel (geel gemarkeerd op kaart).
Het deelperceel bestaat uit het rechterdeel van het westelijke deel (rood gemarkeerd) en uit het oostelijke deel.
(bron: Boer & Bunder)

Westelijk deel Oostelijk deel
Oppervlakte gemeten maat: ca. 2 ha (van 4.84 ha) 4.97 ha
Grondsoort: Zware zavel (54%), lichte klei (46%) Zware zavel (74%), lichte klei (26%)
Grondsoort mestwet: Klei Klei
Gewas: Aardappel, consumptie- Bieten, suiker-
Gewasgroep: Aardappel Biet

De eigenaar is nimmer gebruiker geweest van de onroerende zaak. Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel ligt in de provincie Zuid-Holland, dichtbij de grens met Noord-Brabant en valt onder landbouwgebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Het perceel ligt in waterschap Hollandse Delta en heeft grondwatertrap Vb = H 25-40 L >120.

Behoudens de westelijk erfgrens, is het perceel omsloten door een watergang. De waarschijnlijk verouderde drainage werkt volgens de eigenaar naar behoren.

De ontsluiting is goed via 2 dammen vanaf de Noorder Elsweg.

Teelt/bouwplan (bron: Boer en Bunder)

Jaar Westelijk deel Oostelijk deel
2009 100% Tarwe, zomer- 100% Tarwe, zomer-
2010 5% Onbeteelde grond, tijdelijk, 94% Tarwe, winter- 100% Tarwe, winter-
2011 100% Tarwe, winter- 100% Tarwe, winter-
2012 98% Tarwe, winter-/2% Mais, snij- 95% Tarwe, winter-/5% Mais, snij-
2013 24% Aardappel, consumptie/74% Bieten, suiker- 97% Aardappelen, consumptie
2014 99% Tarwe, winter- 81% Bieten, suiker-/16% Tarwe, winter-
2015 25% Tarwe, winter-/74% Aardappelen, consumptie 99% Tarwe, winter-
2016 98% Tarwe, winter-/1% Uiten, zaai- 21% Tarwe, winter-/79% Uien, zaai-
2017 94% Uien, zaai-/2% Rand, grenzend aan bouwland 100% Aardappelen, consumptie
2018 1% Rand, grenzend aan bouwland/97% Bloemkool, zomer, prod. 100% Tarwe, winter-
2019 100% Aardappelen, consumptie 100% Bieten, suiker-

Overige informatie:
1. Waterschapslasten: € 101,48 per hectare ongebouwd binnendijks/jaar (2020).
2. Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Pacht: het perceel is verpacht tot eind 2020.
4. Jachtrecht: het jachtrecht kan verhuurd zijn voor de wettelijke termijn.
5. Zakelijke rechten: er zijn aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties, namelijk:
– Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, t.b.v. B.V. Transportnet Zuid-Holland te Arnhem.
– Opstalrecht Nutsvoorzieningen t.b.v. Evides N.V. te Rotterdam en t.b.v. Stedin Netten B.V. te Rotterdam
– Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.b.v. Gasunie Transport Services B.V. te Groningen.
6. Publiekrechtelijke beperking Landelijke voorziening: Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming van de gemeente Dordrecht.
7. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen: er is een kwalitatieve verplichting t.b.v. Gasunie betreffende het verbod om op, in of boven de beschreven strook grond bouwwerken op te richten, goederen, waaronder begrepen afvalstoffen, op te slaan, gesloten wegdek aan te brengen, ontgrondingen te verrichten, rioleringen dan wel leidingen of kabels aan te brengen, bomen of diepwortelende struiken te planten dan wel voorwerpen de grond in te drijven, of aan een derde toestemming tot zulk een handeling te verlenen, zonder schriftelijke toestemming van Gasunie, die nimmer op onredelijke gronden zal weigeren medewerking te verlenen.
8. Bodem- en grondwaterverontreiniging: volgens de Dienst Bodemloket dient er bodemonderzoek uitgevoerd te worden, maar de statusinformatie geeft aan dat de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek aangeven dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodemsanering. Bij de Omgevingsrapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is inzake de Noorder Elsweg als conclusie vermeld: Tpv de percelen in de toplaag slechts lichte tot matige verhoogde gehalten. Bij de toegangsdammen zintuiglijke bijmengingen aan puin en koolgruis. Eveneens licht tot matig verhoogde gehalten. 1 dam >I.
9. Productierechten: er zullen geen productierechten mee worden overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
10. Betalingsrechten: er zijn geen betalingsrechten.
11. Hoogspanningsleiding: in de huidige situatie loopt er een hoogspanningsleiding over het uiterste noordelijke gedeelte van het (deel)perceel.
12. Btw-regeling: de verkoper exploiteert geen bedrijf.
13. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld.
14. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper.

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting, alsmede (eventuele) inmeetkosten door het Kadaster.

Vraagprijs:
€ 470.000,- k.k.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam.

Lees de volledige omschrijving