Te koop: deelperceel cultuurgrond van ca. 4 ha gelegen nabij de Witteweg 17 te Den Hoorn.

Het betreft het rood gearceerde gedeelte van het kadastrale perceel, aangegeven als 1414 zuid op bijgevoegde kaart.

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Texel, sectie P, nummer 1414 gedeeltelijk, groot ca. 4.00.84 ha

Bestemming:
Voor het (deel)perceel geldt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de hoofdbestemming: Enkelbestemming: Agrarisch – Binnenduinrand

Volledige bestemming:
* Omgevingsvergunning Witteweg 17-19 Den Hoorn 2 (2018)
* Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
* Omgevingsvergunning Witteweg 17-19 Den Hoorn (2017)
* Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
* Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel – Zoneakkers
* Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013
– Enkelbestemming: Agrarisch – Binnenduinrand (artikel 3)
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4 (artikel 57)
– Bouwvlak
– Functieaanduiding: erf
– Maatvoering: maatvoering wonen: 2

Het (deel)perceel is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, maar ligt er net naast. Wel gelegen op ca. 12 m afstand van een Habitatrichtlijn (Nationaal Park Duinen van Texel), eigendom van Staatsbosbeheer.
Drone-vliegen is beperkt toegestaan binnen deze verboden no fly-zone (luchthaven).
Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Texel.

Ligging:
Het (deel)perceel ligt achter de Witteweg nummer 17 en is ontsloten via de lange zijde naar de Witteweg. Aan de overzijde van de weg ligt een natuurgebied (noord/west). Ten oosten en zuiden van het perceel zijn grasland/akkerbouw percelen, agrarische bedrijven en de plaats Den Hoorn.

Algemeen:
Het (deel)perceel bestaat voor Boer en Bunder uit het te koop aangeboden deel, het niet aangeboden deel en een gedeelte van het aangrenzende perceel A 1413.

Oppervlakte gemeten maat: 4.36.85 ha (Bron: Boer en Bunder)

Grondsoort: zand 100%
Grondsoort mestwet: zand 100%
Gewas: gerst, zomer-
Gewasgroep: gerst

Het perceel ligt in de provincie Noord-Holland in de gemeente Texel en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het ligt in waterschap Hollands Noorderkwartier en heeft grondwatertrap IIb = H 25-40 L 50-80. Het perceel is om de 15-20 m gedraineerd.

Het deelperceel is thans ontsloten naar de Witteweg. Mogelijk dat er in de toekomst een gewijzigde ontsluiting wordt aangelegd aan de noordzijde van het perceel.

Teelt/bouwplan (Bron: Boer en Bunder):
2010 Bloembollen
2011 Bloembollen
2012 Bloembollen
2013 Bloembollen
2014 Gerst
2015 Narcis
2016 Gerst
2017 Narcis
2018 Narcis
2019 Gerst

Overige bedrijfsinformatie:
1. Waterschapslasten: € 109,88 per hectare onbebouwd/jaar (2020).
2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd (voor zover aanwezig).
4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties.
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: er zijn 3,22 betalingsrechten.
7. Beklemrecht: er zijn geen beklemrechten.
8. Btw-regeling: verkoper exploiteert zijn bedrijf wel in de btw-regeling.
9. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.
10. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht van voorkeur of eerste koop verbinden. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Vraagprijs: € 280.000,00 k.k.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga.

Lees de volledige omschrijving