TE KOOP VIA EEN ONLINE INSCHRIJVING:
percelen grasland van ruim 2,9 hectare, direct gelegen bij de rotonde naar Den Burg.

Geen vraag- of richtprijs.

Er verschijnt hier op 21 oktober a.s. een biedingsknop voor het plaatsen van een bieding.

Het betreft de twee rood gearceerde percelen op de kaart.

De grond is momenteel in gebruik en geschikt voor agrarische doeleinden.

Het perceel O 1222 ligt direct aan de grote rotonde van de Pontweg ten zuiden van Den Burg en grenzend aan de sportfaciliteiten van het dorp Den Burg. Derhalve kan dit perceel in de toekomst worden aangewend voor andere dan agrarische doeleinden. Uiteraard pas nadat de bestemming hiervoor is aangepast. Voor zover nu bekend, zijn er nog geen concrete plannen.

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Texel, sectie O, nummer
1222, groot 2.37.95 ha
1223, groot 0.52.30 ha
Totaal: 2.90.25 ha

Ligging:
Perceel O 1222 ligt nabij de rotonde aan de Emmalaan/Pontweg (N501) en aan de zandweg van Staatsbosbeheer en is ontsloten aan de Emmalaan te Den Burg. Perceel O 1223 ligt achter perceel O 1222 (niet aansluitend) en is ontsloten via de zandweg van Staatsbosbeheer. De percelen liggen direct ten zuiden van Den Burg en zijn aan de zuidzijde begrensd door de zandweg van Staatsbosbeheer en percelen grasland. Aan de noordzijde liggen de sportfaciliteiten van Den Burg (sportschuttersvereniging, atletiekbaan, voetbalveld, zwembad).

Algemeen:
De graslandpercelen zijn aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO).
(bron: Boer & Bunder)

Op de percelen liggen in totaal drie kolken. Rondom de percelen zijn tuinwallen aanwezig. Voor het onderhoud van zowel de kolken als de tuinwallen zijn (subsidie) natuurpakketten afgesloten. Deze natuurpakketten gaan mee over op de koper.

Het perceel met nummer O 1222 bestaat voor Boer en Bunder uit twee delen:
Oppervlakte gemeten maat: resp. 1.4929 ha en 0.8590 ha
Grondsoort: Bebouwing: 100%
Grondsoort meststoffenwet: Zand: 100%

Perceel O 1223:
Oppervlakte gemeten maat: 0.5030 ha
Grondsoort: Bebouwing, enz: 100%
Grondsoort mestwet: Zand: 100%

De percelen liggen in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Texel en vallen onder landbouwgebied Westelijk Holland. De percelen liggen in waterschap Hollands Noorderkwartier en hebben respectievelijk de volgende grondwatertrappen: BEB

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel met nummer O 1222 is gedraineerd (aangelegd 2000/2005). Het perceel O 1223 is niet gedraineerd.

De percelen liggen niet in een Natura 2000-gebied.

Bestemming:
De percelen vallen binnen bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 en hebben:
Enkelbestemming: Agrarisch – Hoge Berg
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3 en 4

Voor de volledige bestemming adviseren wij u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Texel.

Overige bedrijfsinformatie:
1. Waterschapslasten: € 109,88 per hectare onbebouwd/jaar (2020).
2. Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Jachtrecht: het jachtrecht is niet verhuurd.
4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties.
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: met de landerijen zullen geen betalingsrechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
7. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeen komen.
8. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Belangrijke data en gang van zaken

Bezichtigingen:
Voor deze percelen cultuurgrond worden er geen kijkdagen georganiseerd. Deze percelen zijn vanaf de openbare weg te bezichtiging.

Startdatum online inschrijving:
Woensdag 21 oktober 2020

Sluitingsdatum online inschrijving:
Woensdag 28 oktober 2020 om 12.00 uur.

Biedingen:
Er wordt uitsluitend online geboden met een bedrag in euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen.
Uw bod plaatst u via de website vlnn.nl/agrarisch. Inschrijving (het plaatsen van een bieding) is mogelijk vanaf woensdag 21 oktober 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 om 12.00 uur. Hiervoor zal er op de website een biedingsknop verschijnen.
Een bod zonder voorbehouden is een pré.
Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders. Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Een notaris ziet toe op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de notaris de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt Interfarms VLNN Makelaars de biedingen af met de verkopende partij.

Juridische en feitelijke levering:
De juridische levering zal in overleg plaatsvinden, doch uiterlijk 15 december 2020. Indien gewenst, kan de juridische levering plaatsvinden in een kavelruil. Deze kavelruil zal medio november 2020 plaatsvinden.
De feitelijke levering zal ten tijde van de juridische levering plaatsvinden.

De juridische levering kan plaatsvinden bij een notaris gekozen door de koper. De kavelruil zal plaatsvinden bij notaris Hoogerheide te Den Burg.

Gunning:
Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper(s) en inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen van het resultaat. Hetgeen wel betekent dat bij gunning door de verkoper er een koopovereenkomst ontstaat tussen verkoper en bieder.

Kosten:
Alle kosten van de overdracht, waaronder ook begrepen kosten van de notaris, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en het kadastraal recht zijn voor rekening van koper. De kosten van Interfarms VLNN Makelaars komen voor rekening van verkoper.

Aanvaarding:
Koper zal de cultuurgrond aanvaarden in de staat zoals deze verkeren bij het sluiten van de koopovereenkomst, alsmede conform de afspraken zoals deze in de tussen partijen op te maken koopovereenkomst zullen worden vastgelegd.

Verontreiniging:
Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak bodem- en/of grondwaterverontreiniging en/of asbest bevat die ten nadele strekt van het normale gebruik (agrarisch) of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak dan wel het nemen van andere maatregelen. Koper zal in de koopovereenkomst verkoper vrijwaren voor elk risico dat de onroerende zaak een verontreiniging of asbest bevat.

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Prijs:
Geen vraag- of indicatieprijs. Het betreft een online inschrijving. Biedingen zijn kosten koper.

Inlichtingen:
Voor informatie en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga.
Er zijn hiernaast rechtsboven een aantal documenten te downloaden.

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum woensdag 21 oktober 2020
Sluitingsdatum woensdag 28 oktober 2020
Tijdstip sluiting 12.00 uur

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl
Belangrijke data
Startdatum woensdag 21 oktober 2020
Sluitingsdatum woensdag 28 oktober 2020
Tijdstip sluiting 12.00 uur