Te koop in Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp
ca. 24,5 ha cultuurgrond

Korte omschrijving:
Het object bestaat uit een aantal percelen cultuurgrond; gezamenlijk groot 24,6 hectare gelegen aan de Vrederustlaan te Delfgauw.

De percelen zijn thans in gebruik als grasland en behoren bij het aangrenzende melkveebedrijf aan de Noordeindseweg.
De percelen zijn vanaf de Vrederustlaan via een ruime toegangsdam te bereiken.

Grondsoort:
De gronden zijn kleigronden; grotendeels code pMo80 tochteerdgronden. Deze gronden zijn uitermate geschikt voor grasland maar tevens goed geschikt voor teelt van mais of andere akkerbouwgewassen. De gronden zijn grotendeels gedraineerd.

Gebruik:
Het object is momenteel in gebruik als grasland voor weiden van vee en ruwvoerwinning.
De droogligging varieert van 60 tot 80 cm. De kwaliteit van de grasmat is uitstekend.

Ontsluiting:
De percelen zijn ontsloten op de Vrederustlaan. Deze weg vormt de begrenzing van het tuinbouwgebied.

Bestemming:
Het object is gelegen in het plangebied van het Bestemmingsplan Balij-Bielandsebos van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, vastgesteld op 7 juni 2010. Het object heeft de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarde, en zijn bestemd voor het uitoefenen van een agrarisch bedrijf alsmede het behoud en herstel van landschaps- en cultuurhistorische waarden. Als bijlage is een uitsnede van het bestemmingsplan opgenomen.

Kadastrale informatie:
De percelen zijn kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:

Gemeente Pijnacker, sectie F,

de volgende nummers: 182 1.29.40
183 1.59.30
184 0.83.40
186 3.19.30
358 1.03.90
359 1.72.50
564 0.87.85
565 0.83.08
567 1.04.25
568 1.14.30
602 0.08.10
1411 4.90.35
1412 6.01.90

Tezamen groot 24 hectare 57 are en 63 centiare.

De percelen Pijnacker, sectie F, nummers 182, 186, 1411 en 1412 zijn bezwaard met een opstalrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap Dunea N.V., gevestigd te
2275 AZ Voorburg, Stationsplein 4, inzake het mogen hebben van een leiding of leidingen in een strook grond met een breedte van 10 meter.

Het perceel Pijnacker, sectie F, nummer 1412 is bezwaard met een opstalrecht ten behoeve van Ammerlaan Real Estate B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 2641 BK Pijnacker, Nootdorpseweg 15, inzake het mogen hebben van transportleidingen voor aan- en afvoer van warm water in een strook grond van 900 meter lang en 1,50 meter breed.

Betalingsrechten:
Op het object rusten betalingsrechten welke mee overgedragen kunnen worden.

Overige informatie:
1. De waterschapslasten voor 2017 bedragen € 90,40 per hectare (bron: Hoogheemraadschap Delfland)
2. Op het perceel rusten geen ruilverkavelingslasten.

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op te stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.
Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10 % van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Vraagprijs:
Op aanvraag.

Inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.P. van Woerden.

Jan Pieter van Woerden
Interfarms vlnn makelaars b.v.
Laageind 11 A
3465 KG Driebruggen
T 0348 – 74 84 11 / 06 – 506 013 79

Lees de volledige omschrijving
Bestemming & gebruik
Bestemming Agrarisch
Gebruik Grasland
De percelen
Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Kadastraal nummer Meer info
Pijnacker F 182
Oppervlakte 1.29.40 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 183
Oppervlakte 1.59.30 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 184
Oppervlakte 0.83.40 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 186
Oppervlakte 3.19.30 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 358
Oppervlakte 1.03.90 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 359
Oppervlakte 1.72.50 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 564
Oppervlakte 0.87.85 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 565
Oppervlakte 0.83.08 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 567
Oppervlakte 1.04.25 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 568
Oppervlakte 1.14.30 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 602
Oppervlakte 0.08.10 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 1411
Oppervlakte 4.90.35 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw
Pijnacker F 1412
Oppervlakte 6.01.90 ha
Soort perceel Grasland
Straatnaam Noordeindseweg
Plaatsnaam Delfgauw

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. J.P. van Woerden RT (Jan Pieter)
Rentmeester/makelaar
06-50601379
vanwoerden@interfarms.nl