Te koop: deelperceel cultuurgrond van ca. 5,5 ha gelegen bij de Hoofdweg 50 te De Cocksdorp.

Het betreft het rood gearceerde gedeelte van het kadastrale perceel, aangegeven als 5272 zuidoost op bijgaande kaart.

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Texel, sectie A, nummer 5272 (ged.), groot ca. 5.53.24 ha.

Bestemming:
Voor het (deel)perceel geldt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de hoofdbestemming:
Enkelbestemming: Agrarisch – Strandpolders.

Volledige bestemming:
* Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013
– Enkelbestemming: Agrarisch – Strandpolders (art. 6)
– Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone – 1b (art. 61.2)
– Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone – 1c (art. 61.2)
– Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone – 3 (art. 61.4)
* Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
* Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
* Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel – Zoneakkers

Het (deel)perceel is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, maar wel gelegen op ca. 1,7 km afstand van een Natura 2000-Habitatrichtlijngebied (Buitenzwin) en op ca. 3 km vanaf een Natura 2000-Habitatrichtlijngebied (Natuurreservaat De Slufter).
Drone-vliegen is beperkt toegestaan binnen deze verboden no fly-zone (luchthaven).
Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Texel.

Ligging:
Het (deel)perceel ligt achter de Marthahoeve aan de Hoofdweg 50 en is ontsloten aan de Slufterweg/Zwinweg. Aan de overkant van de Slufterweg ligt de kreek Hogezandskil. Het perceel ligt tussen landbouwakkers, agrarische bedrijven en vakantiewoningen. Het Eijerlands Kanaal loopt zuidoostelijk van het perceel. De Cocksdorp ligt op ca. 5 km afstand ten noorden van het (deel)perceel.

Algemeen:
Het deelperceel bestaat voor Boer en Bunder uit het te koop aangeboden deel van perceel A 5272 en een klein stukje van het niet aangeboden aangrenzende perceel A 5878. (bron: Boer & Bunder)

Oppervlakte gemeten maat: ca. 5,37 ha (van 5.4560 ha)

Grondsoort: lichte zavel: 91%, lichte klei: 9%
Grondsoort mestwet: klei: 100%
Gewas: grasland, tijdelijk
Gewasgroep: grasland

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel ligt in de provincie Noord-Holland in de gemeente Texel en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het ligt in waterschap Hollands Noorderkwartier en heeft grondwatertrap IV = H >40 L 80-120 (met een stukje van het perceel in trap IIb = H 25-40 L 50-80). Het perceel is om de 10 m gedraineerd.

Het deelperceel is thans ontsloten naar de Slufterweg. Ten behoeve van het achterliggend deel van perceel 5272 noordoost dient er via een erfdienstbaarheid een recht van overpad gevestigd te worden.

Teelt/bouwplan (bron Boer en Bunder):
2010 Bieten
2011 Aardappelen
2012 Tarwe
2013 Bieten
2014 Aardappelen
2015 Mais
2016 Bieten
2017 Aardappelen
2018 Engels
2019 Grasland

Overige bedrijfsinformatie:
1. Waterschapslasten: € 109,88 per hectare onbebouwd/ jaar (2020).
2. Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn.
4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties.
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: er zijn geen betalingsrechten.
7. Beklemrecht: er zijn geen beklemrechten.
8. Btw-regeling: verkoper exploiteert zijn bedrijf wel in de btw-regeling.
9. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.
10. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding / status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht van voorkeur of eerste koop verbinden. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Vraagprijs: € 415.000,00 k.k.
(€ 75.000,00 k.k. per hectare)

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga.

Lees de volledige omschrijving