Online inschrijving – geen vraagprijs.
Perceel grasland van ca. 1,75 ha nabij de Oorsprongweg te De Cocksdorp.

Op 23 oktober 2020 is het Historisch (bodem) Onderzoek toegevoegd op de website. Conclusie van het onderzoek is: ‘Geen bodemverontreiniging verwacht’.

Omschrijving
Het betreft een perceel grasland met een bijzondere vorm. De bijnaam van het object luidt dan ook ‘De banaan’. Het perceel wordt bij inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.

Het object is gelegen aan de Oorsprongweg in de gemeente Texel (NH) aan de zuidwestkant van De Cocksdorp. Aan de noordwestzijde van het perceel bestaat de erfgrens uit een sloot. Aan de zuidoostkant is geen duidelijk zichtbare fysieke grens aanwezig. Hier is de grens te zien door het wisselende gebruik (grasland/bouwland).

Kenmerken
Kadastrale aanduiding: Gemeente Texel, sectie A, nummer 5847
Oppervlakte: 1.75.00 ha
Bestemming: Het perceel valt binnen ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2013 Texel’ met
– Enkelbestemming “Agrarisch – Strandpolders”
– Enkelbestemming “Water”
(bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Ontsluiting: Gelegen en ontsloten naar de Oorsprongweg middels een dam.
Eigendomsgrenzen: Op de luchtfoto zijn indicatief de eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt.
Grondsoort: 91% en 9% klei. Grondsoort mestwet: Zand 100% (bron: www.boerenbunder.nl)
Persoonlijke- of zakelijke rechten: Het faunabeheer is verhuurd.
Oplevering: In de huidige staat en ‘as is, where is’.

Het perceel bestaat uit één geheel. Voor de aanliggende eigena(a)r(en) is het mogelijk om het perceel bij hun landbouwperceel te trekken. Voor zover de huidige eigenaar/verkopende partij kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.
Het perceel ligt in de Provincie Noord-Holland, gemeente Texel en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Perceel A 5847 heeft grondwatertrap IIb=H 25-40 L 50-80. Het perceel ligt niet in een Natura 2000 gebied en is niet begrensd in het NatuurNetwerkNederland
Voor hobbyisten is drone-vliegen beperkt toegestaan.

Bijzonderheden
Het is – behoudens vanaf de openbare weg – niet toegestaan op eigen gelegenheid het object te betreden.

Staatsbosbeheer heeft het object feitelijk nooit zelf gebruikt. Staatsbosbeheer verstrekt hierbij alle bij haar bekende informatie van het object. De grenzen van het object zijn afgeleid van de kadastrale kaart. Indien (gebruiks)grenzen in het veld anders blijken te zijn dan aangegeven op de kadastrale kaart, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Eventuele door koper gewenste grensaanwijzing of grenscorrectie door het Kadaster komen voor rekening van de koper.

Het perceel wordt geleverd met een bodemvooronderzoek conform NEN-5725, oftewel het historisch onderzoek. Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van de mogelijke verontreiniging.

Planning
De planning van de verdere procedure is als volgt:

Publicatie online: 14 september 2020
Start inschrijving: 22 oktober 2020
Sluiting inschrijving: Donderdag 5 november 14.00 uur
Gunningsbesluit: 13 november 2020
Ondertekening koopovereenkomst: 20 november 2020
Notariële levering: Eind 2020
Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

Informatie en biedingen
Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op deze website. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.

Uw bod plaatst u via deze webpagina, hier zal op 22 oktober 2020 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.

Het bod komt binnen op een beveiligde server, die niet toegankelijk is voor derden. Een notaris ziet toe op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn, controleert de notaris de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN Online de biedingen af met de verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders op de hoogte gesteld.

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum 22 oktober 2020
Sluitingsdatum 5 november 2020
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 13 november 2020

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
0348-748414
online@vlnn.nl
Belangrijke data
Startdatum 22 oktober 2020
Sluitingsdatum 5 november 2020
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 13 november 2020