Aangeboden wordt een perceel cultuurgrond, gelegen nabij het Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn.

Het object is gelegen in het plangebied van het Bestemmingsplan Limes van de gemeente Alphen aan den Rijn, vastgesteld op 23 april 2014 (NL.IMRO.0484.BO88limes-0004).

Het object heeft de volgende bestemming:
– Enkelbestemming Agrarisch met Waarden – natuur en landschap
– Dubbelbestemming Waarde – Archeologie

De gronden zijn grotendeels zware zavel (99%) en lichte klei (1%).
Grondsoort volgens mestwet: klei (100%).

Het perceel is geschikt voor zowel grasland alsook akkerbouwgewassen.
Het perceel is thans in gebruik als maisland.

Teelt/bouwplan:
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2013
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2014
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2015
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2016
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2017
Mais – circa 2.87.00 hectare – 2018
(Bron oppervlakte: BoerenBunder)

Het perceel is ontsloten via het Goudse Rijpad en is kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:
Gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 800, groot 2.87.00 hectare.
Het perceel is gedeeltelijk belast met een beperkt recht (artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht) ten behoeve van B.V. Transport Zuid-Holland.

Tevens geldt dat de voormalige eigenaar een, aan het te koop zijnde perceel, strook grond verkocht en geleverd heeft aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: NS Railinfratrust B.V., gevestigd te Utrecht, voor verbreding van de langs het perceel lopende spoorlijn Alphen aan den Rijn – Bodegraven. Aangezien deze verbreding nog niet is uitgevoerd, is deze strook in bruikleen bij de verkopende partij. De verkopende partij draagt bij deze voor zover nodig en mogelijk, de rechten en plichten uit deze bruikleenovereenkomst over aan de koper, welke koper bij deze aanvaardt.

De voormalige eigenaar is met NS Railinfratrust B.V. overeengekomen dat bij aanleg/verbreding van de spoorweg door NS Railinfratrust B.V. een werkstrook ter breedte van zes meter van het thans verkochte gebruikt mag worden. Koper verklaart dat hij vermelde verplichtingen van verkopende partij overneemt en als eigen verplichtingen te zullen naleven.

Het betreft hier het perceel kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 801 (overlap 0.42.00 ha), totaal groot 0.43.95 ha.

Op het perceel rusten geen betalingsrechten.

Waterschapslasten: € 82,75 per hectare onbebouwd/jaar. (2018. Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland).
Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Btw-regeling: niet van toepassing.
Totaal oppervlakte bij GDI 3.30.95 ha inclusief de bruikleen.

De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op te stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden dot ons katoor en verkopende makelaar de heer J.J.H. Oostdam.

Lees de volledige omschrijving
Bestemming & gebruik
Bestemming Agrarisch
Gebruik Grasland, akkerbouwgewassen

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. J.J.H. Oostdam (Jorden)
Rentmeester / makelaar
06-54744233
oostdam@interfarms.nl