Afschaffing fiscale aftrek onderhoud Rijksmonumenten per 31 december 2018

13 december 2018
Zoals het ernaar uitziet wordt 18 december a.s.het Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en daarmee  komt er een einde aan de fiscale aftrek voor het onderhoud aan Rijksmonumenten. Met ingang van 2019 is ter compensatie van het wegvallen van de aftrek een subsidieregeling in het leven geroepen, deze regeling heeft echter alleen betrekking op rijksmonumenten met een woonfunctie.
Afbeelding voor Afschaffing fiscale aftrek onderhoud Rijksmonumenten per 31 december 2018

Deze regeling bekend als  de “instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten” komt er op neer dat van de subsidiabele onderhoudskosten gemaakt in 2019 en 2020 er 38% subsidie verstrekt kan worden. De subsidie dient achteraf aangevraagd te worden, in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. De eerste aanvraag periode is van 1 maart 2010 tot 30 april 2020.

Geconstateerd kan worden dat als gevolg van de afschaffing van de fiscale aftrek onderhoud rijksmonumenten de fiscale tegemoetkoming in de onderhoudskosten van rijksmonumenten met een andere functie dan een woonfunctie is komen te vervallen. Voor deze categorieën dient men een beroep te doen op de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten), echter voor deze regeling is een beperkt budget beschikbaar

Voor meer info verwijzen wij u naar de website van de RCE (www.cultureelerfgoed.nl)