windmolens.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Juridisch advies en grondbeleid

Binnen ons team van rentmeesters en adviseurs, beschikken wij over juridische expertise - met name op het gebied van grondbeleid - waardoor wij u kunnen voorzien van gedegen juridisch advies. Dit stelt ons in staat om onze adviezen naar een hoger plan te tillen. Onze juristen weten de weg in het buitengebied en de veelal dynamische overgangszone tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied.

Wij kunnen u onder meer over de volgende onderwerpen van juridisch advies voorzien:

• Grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten
• Waterwet
• Pachtovereenkomsten
• Wet voorkeursrecht gemeenten
• Planschade overeenkomsten
• Grondexploitatiewet
• Schadeloosstelling bij onteigening

Waterwet: ondersteuning bij de uitvoering van uw projectplan

De Waterwet (22 december 2009) is mede tot stand gekomen om de doelen van een geïntegreerd waterbeheer, door het samenvoegen van een groot aantal wetten, adequater tot uitvoering te brengen. Vaak wordt dit voor specifieke gebieden uitgewerkt in een projectplan op grond van de Waterwet. Een projectplan is met name toegespitst op het voorkomen en/of beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. De Waterwet is een overzichtelijke wet, wat zorgt voor duidelijkheid en werkbaarheid.

Waterwet en gedoogplicht

Wij adviseren onder andere over het opleggen van gedoogplichten. De waterbeheerder is bij het opleggen van een gedoogplicht gehouden het evenredigheidsbeginsel toe te passen; de beheerder mag de gedoogplicht opleggen voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is en wanneer naar zijn oordeel de belangen van de rechthebbenden geen onteigening vorderen. Ingevolge vaste jurisprudentie met betrekking tot de toepassing van artikel 12 van de Waterstaatswet 1900 (oud) toetst de rechter dit oordeel van de beheerder marginaal, waarbij met name betekenis wordt toegekend aan de omvang van de benodigde gronden in verhouding tot de oppervlakte van de ter plaatse aan rechthebbenden toebehorende gronden en voorts aan de invloed van de aan te brengen verandering op de bruikbaarheid van die gronden. Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat vermelde criteria (met name het omvangcriterium) ook gelden onder de Waterwet op grond van de Memorie van Toelichting bij de Waterwet.

Lees meer: Waterwet en gedoogplicht

Advies bij uw projectplan op grond van de Waterwet

De diensten van Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters BV zijn met name gericht op hoofdstuk 5 van de Waterwet. Dit hoofdstuk van de Waterwet geeft de waterbeheerder (Rijk en de Waterschappen) de mogelijkheid om bijvoorbeeld werkzaamheden uit te voeren op eigendommen van derden, ten behoeve van het realiseren van dein de Waterwet genoemde doelen. Dit kan veelal niet zonder overleg, voeren van procedures en het overeenkomen van een schadeloosstelling.

Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters adviseert en ondersteunt waterbeheerders bij de uitvoering van het projectplan en het bereiken van de in de Waterwet genoemde doelen. Ons team van juristen en rentmeesters verstaat het vak om de doelen uit de Waterwet te realiseren, binnen de wettelijke kaders, door middel van het met respect voeren van onderhandelingen/gesprekken met de grondeigenaren. Voor advisering en uitvoering van de in de Waterwet genoemde procedures en voor het bereiken van de gewenste overeenstemming in het overleg met de betrokken grondeigenaar, zijn wij u graag van dienst.

Pachtovereenkomsten

Ons kantoor is in grote mate actief in het landelijk en agrarisch gebied. Naast advisering op het gebied van grondbeleid adviseren wij u graag over het pachtrecht en over het sluiten van pachtovereenkomsten. Van een pachtovereenkomst is sprake wanneer de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:311 Burgerlijk Wetboek). Ons kantoor is gespecialiseerd in het sluiten van pachtovereenkomsten.

Wilt u meer weten over pachtovereenkomsten en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op.

Lees meer: Pachtovereenkomsten

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

De Wet voorkeursrecht gemeenten maakt het mogelijk om, door vestiging van een voorkeursrecht, bij voorrang een onroerende zaak of beperkt recht op een onroerende zaak te verwerven in een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland worden. Een verkoper kan pas tot vervreemding overgaan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende goed te kopen.

Sinds 1 juli 2008 is, met de in werking treding van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (IWro) de Wet voorkeursrecht gemeenten op een aantal vlakken gewijzigd. De wijzigingen in de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn met name procedureel van aard Ook zijn er nieuwe grondslagen als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening gekomen. Hoewel de naam Wet voorkeursrecht gemeenten anders doet vermoeden, is het met vermelde wetswijziging ook voor Provincies en het Rijk mogelijk een voorkeursrecht te vestigen!

Tevens is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wvg in de maak. Naar verwachting treedt die wijziging van de Wvg medio 2009 in werking.

De volgende werkzaamheden zijn bij ons in goede handen:

• het adviseren over de mogelijke inzet van het instrument Wvg en de gevolgen van de wetswijzigingen;
• het vestigen van een voorkeursrecht;
• het opstellen van taxaties en het voeren van onderhandelingen in het kader van Wvg aanbiedingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer vragen over onze dienstverlening rondom de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Planschade

Op grond van artikel 6.1 Wro kunnen burgemeesters en wethouders een tegemoetkoming toekennen voor het lijden van schade, in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van de waarde van een onroerende zaak, als gevolg van een planologische maatregel. Voor zover de schade tenminste redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven of anderszins verzekerd is.

Door planologische maatregelen waarbij de ontwikkeling/aanleg van wegen, woningbouw, bedrijventerrein enzovoorts mogelijk wordt gemaakt, kan een belanghebbende in een planologisch nadeliger situatie  komen te verkeren ten gevolge waarvan schade wordt geleden. Schadefactoren zijn onder meer uitzichtschade, inzichtschade, geluidshinder, luchtvervuiling, verminderde lichtinval en veranderde omgevingskarakteristiek.

Van Lanschot Nannenga Naus wordt regelmatig gevraagd voor een schadebeoordelingscommissie, het uitvoeren van risico-analyses en het uitbrengen van een second-opinion. Met name een planschade risico-analyse kan in een vroeg stadium inzicht verschaffen in de financiële gevolgen van een voorgenomen planologische maatregel!

Ons kantoor voldoet aan de eisen deskundigheid en onafhankelijkheid zoals gesteld in artikel 6.1.3.3. lid 2 sub a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Wij brengen graag vrijblijvend offerte uit.

Planschade overeenkomst

In sommige situaties is het zinvol om een planschadeverhaalsovereenkomst - ook wel planschade overeenkomst genoemd - op te stellen. Artikel 6.4a Wro geeft een wettelijk basis voor het sluiten van een planschade overeenkomst tussen een gemeente en een initiatiefnemer omtrent het verhaal van planschadekosten. De gemeente kan een planologische maatregel als gewenst door een initiatiefnemer verder in procedure brengen onder voorwaarde dat de initiatiefnemer zich ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid van de planologische maatregel bereid verklaart de daaruit voortvloeiende, voor tegemoetkoming in aanmerking komende, planschade volledig aan de gemeente te compenseren. De afspraken hieromtrent kunnen worden vastgelegd in een planschade overeenkomst dan wel in een meer omvattende (anterieure) grondexploitatieovereenkomst.

 

Grondexploitatiewet

Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 zijn ook de regels omtrent grondexploitatie in werking getreden (afdeling 6.4 Wro). De grondexploitatieregels zijn via een afzonderlijk wetsvoorstel tot stand gekomen en worden derhalve ook wel Grondexploitatiewet genoemd.

Met de inwerkingtreding van de Wro hebben gemeenten een meer op de eisen van de tijd toegesneden publiekrechtelijk instrumentarium gekregen voor kostenverhaal, verevening en het stellen van locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Tevens is beoogd om knelpunten bij privaatrechtelijk optreden van de gemeente op te lossen, zoals het hanteren van anti-speculatiebedingen.

Lees meer: Grondexploitatiewet

Taxeren inbrengwaarde

Op grond van de Nota van toelichting bij het Besluit ruimtelijke ordening wordt het noodzakelijk geacht de inbrengwaarde te laten taxeren door onafhankelijke deskundigen. Wij adviseren u graag bij het taxeren van de inbrengwaarde voor een exploitatieplan. Gezien onze ruime ervaring van de taxaties op basis van de Onteigeningswet adviseren wij u ook graag over het taxeren van inbrengwaarden voor een exploitatieplan. Ook kunnen wij u adviseren over het juridisch begrip ‘inbrengwaarde’.

Onteigening en schadeloosstelling

Onteigening is een van de meest ingrijpende middelen die de overheid ten dienste staat om het algemeen belang te behartigen. Door middel van het onteigeningsinstrument kunnen gronden gedwongen worden verworven ten behoeve van planvorming in het algemeen belang. Onteigening geschiedt tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling. De overheid dient zich bij onteigening aan de strenge voorwaarden van de Onteigeningswet en de daarbij behorende jurisprudentie te houden.

Wat kunnen wij bij onteigening voor u betekenen?

• adviseren over de verschillende aspecten van de Onteigeningswet,
  bijvoorbeeld hoe om te gaan met een  complexwaarde, bodembestanddelen,
  zelfrealisatie etc.;
• voeren van de administratieve onteigeningsprocedure;
• coördineren en begeleiden van de gerechtelijke onteigeningsprocedure;
• taxeren van de schadeloosstelling bij onteigening.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.